لوازم مصرفی تورچ میگ

لوازم مصرفی تورچ میگ

تورچ جوشکاری میگ

تورچ جوشکاری میگ

دستگاه جوش میگ (1)

دستگاه جوش میگ

دستگاه جوش میگ (1)

دستگاه جوش میگ

تورچ جوشکاری میگ

تورچ جوشکاری میگ

لوازم مصرفی تورچ میگ

لوازم مصرفی تورچ میگ

200 (MINIMIG200)
بستن

دستگاه جوش مینی میگ و الکترود200 (MINIMIG200) ایران ترانس

دستگاه جوش مینی میگ و الکترود 200 یکی از دستگاه های اینورتری این شرکت است که برای جوشکاری ورق های نازک از جنس فولاد کربن پایین ، فولاد با کشش بالا و معمولی مورد استفاده قرار می گیرد . این دستگاه همانطور که اشاره کردیم برای جوشکاری الکترود و جوشکاری میگ ( جوش با گاز co2) مورد استفاده قرار می گیرد .این دستگاه از تکنولوژی اینورتر بهره می برد و بازدهی تا 85% را افزایش می دهد . توان ورودی این دستگاه 220 ولت است و تا توان 50 تا 200 آمپر برای جوشکاری میگ . 20 تا 160 آمپر برای جوشکاری برق یا الکترود مورد استفاده قرار می گیرد
MIG200DIGITAL
بستن

دستگاه جوش MIG200DIGITAL ایران ترانس

دستگاه جوش اينورتر ميگ مگ و الكترود  دیجیتال 200یکی از دستگاه های اینورتری این شرکت است که برای جوشکاری ورق های نازک از جنس فولاد کربن پایین ، فولاد با کشش بالا و معمولی مورد استفاده قرار می گیرد . این دستگاه همانطور که اشاره کردیم برای جوشکاری الکترود و جوشکاری میگ ( جوش با گاز co2) مورد استفاده قرار می گیرد .

این دستگاه از تکنولوژی اینورتر بهره می برد و بازدهی تا 85% را افزایش می دهد . توان ورودی این دستگاه 220 ولت است و تا توان 50 تا 200 آمپر برای جوشکاری میگ . 20 تا 160 آمپر برای جوشکاری برق یا الکترود مورد استفاده قرار می گیرد .

MIG250P
بستن

دستگاه جوش اينورتر ميگ مگ مدل MIG250P ایران ترانس

دستگاه جوش اينورتر ميگ مگ مدل MIG250P یکی از دستگاه های اینورتری این شرکت است که برای جوشکاری ورق های نازک  از 0.8 میلیمتر تا 4 میلیمتر از جنس فولاد کربن پایین ، فولاد با کشش بالا و معمولی مورد استفاده قرار می گیرد . این دستگاه همانطور که اشاره کردیم برای جوشکاری میگ ( جوش با گاز co2) مورد استفاده قرار می گیرد .

این دستگاه دارای 25 کیلوگرم وزن و از تکنولوژی اینورترو سیستم IGBT بهره می برد و بازدهی تا 85% را افزایش می دهد و دارای 60% دیوتی سایکل است . توان ورودی این دستگاه 220 ولت است و تا توان 50 تا 250 آمپر برای جوشکاری میگ مورد استفاده قرار می گیرد .

MIG250SP
بستن

دستگاه جوش اينورتر ميگ مگ و الكترود(تکفاز) MIG250SP ایران ترانس

دستگاه جوش اينورتر ميگ مگ و الكترود (تکفاز) برای جوشکاری ورق های نازک  از 0.8 میلیمتر تا 5 میلیمتر از جنس فولاد کربن پایین ، فولاد با کشش بالا و معمولی برای سیم 0.8 تا 1 و جوشکاری برق تا سایز 3.2 مورد استفاده قرار می گیرد .این دستگاه دارای 25 کیلوگرم وزن و از تکنولوژی اینورترو سیستم IGBT بهره می برد و بازدهی تا 85% را افزایش می دهد و دارای 60% دیوتی سایکل است . توان ورودی این دستگاه 220 ولت است و تا توان 50 تا 250 آمپر برای جوشکاری میگ مورد استفاده قرار می گیرد .
MIG250IGBT
بستن

دستگاه جوش MIG250IGBT ایران ترانس

دستگاه جوش اينورتر ميگ مگ و الكترود  (MIG250IGBT )برای جوشکاری ورق های نازک  از 0.8 میلیمتر تا 5 میلیمتر از جنس فولاد کربن پایین ، فولاد با کشش بالا و معمولی برای سیم 0.8 تا 1 و برای جوشکاری تا ضخامت 0.8 تا 8 میلیمتر مورد استفاده قرار می گیرد .

این دستگاه دارای 28 کیلوگرم وزن و از سیستم IGBT بهره می برد و بازدهی تا 85% را افزایش می دهد و دارای 60% دیوتی سایکل است . توان ورودی این دستگاه 220 ولت است و تا توان 50 تا 250 آمپر برای جوشکاری میگ  و 10 تا 220 آمپر برای جوشکاری برق مورد استفاده قرار می گیرد .

MIG300IT
بستن

دستگاه جوش اينورتر ميگ مگ و الكترود MIG300IT ایران ترانس

دستگاه جوش اينورتر ميگ مگ و الكترود  MIG300IT برای جوشکاری ورق های نازک  از 0.8 میلیمتر تا 8 میلیمتر از جنس فولاد کربن پایین ، فولاد با کشش بالا و معمولی برای سیم 0.8 تا 1.2 و برای جوشکاری تا ضخامت 0.8 تا 8 میلیمتر و جوشکاری الکترود تا سایز 4 مورد استفاده قرار می گیرد .

این دستگاه دارای 45 کیلوگرم وزن و از سیستم IGBT بهره می برد و بازدهی تا 85% را افزایش می دهد و دارای 60% دیوتی سایکل است . توان ورودی این دستگاه 220 ولت است و تا توان 50 تا 300 آمپر برای جوشکاری میگ  و 10 تا 220 آمپر برای جوشکاری برق مورد استفاده قرار می گیرد .

MIG350IT
بستن

دستگاه جوش اينورتر ميگ مگ و الكترود MIG350IT ایران ترانس

دستگاه جوش اينورتر ميگ مگ و الكترود  MIG350IT برای جوشکاری ورق های نازک  از 0.8 میلیمتر تا 9 میلیمتر و جوشکاری الکترود تا سایز 4 مورد استفاده قرار می گیرد . این دستگاه برای جوشکاری فلزات جنس فولاد کربن پایین ، فولاد با کشش بالا و معمولی برای سیم 0.8 تا 1.2 کاربرد دارد .

این دستگاه دارای 45 کیلوگرم وزن و از سیستم IGBT بهره می برد و بازدهی تا 85% را افزایش می دهد و دارای 60% دیوتی سایکل است . توان ورودی این دستگاه 220 ولت است و تا توان 50 تا 350 آمپر برای جوشکاری میگ  و 10 تا 220 آمپر برای جوشکاری برق مورد استفاده قرار می گیرد .

MIG400IT
بستن

دستگاه جوش اينورترميگ و الكترود MIG400IT ایران ترانس

دستگاه جوش اينورترميگ و الكترود  MIG400IT برای جوشکاری ورق های سایز 1 میلیمتر تا 20 میلیمتر و جوشکاری الکترود تا سایز 4 مورد استفاده قرار می گیرد . این دستگاه برای جوشکاری فلزات جنس فولاد کربن پایین ، فولاد با کشش بالا و معمولی برای سیم 0.8 ،1 و 1.2 کاربرد دارد .

این دستگاه دارای 82 کیلوگرم وزن و از سیستم IGBT بهره می برد و بازدهی تا 85% را افزایش می دهد و دارای 60% دیوتی سایکل است . توان ورودی این دستگاه 220 ولت است و تا توان 50 تا 350 آمپر برای جوشکاری میگ  و 50 تا 330 آمپر برای جوشکاری برق مورد استفاده قرار می گیرد .

MIG500IT
بستن

دستگاه جوش اينورتر ميگ مگ و الكترود MIG500IT ایران ترانس

دستگاه جوش اينورتر ميگ مگ و الكترود  MIG500IT برای جوشکاری ورق های سایز 0.8 میلیمتر تا 20 میلیمتر و جوشکاری الکترود تا سایز 4 مورد استفاده قرار می گیرد . این دستگاه آبخنک می باشد و برای جوشکاری فلزات جنس فولاد کربن پایین ، فولاد با کشش بالا و معمولی برای سیم 0.8 ،1 و 1.2 کاربرد دارد .

این دستگاه دارای 85 کیلوگرم وزن و از سیستم IGBT بهره می برد و بازدهی تا 85% را افزایش می دهد و دارای 60% دیوتی سایکل است . توان ورودی این دستگاه 220 ولت است و تا توان 50 تا 500 آمپر مورد استفاده قرار می گیرد .

MIG630IT
بستن

دستگاه جوش اينورتر ميگ مگ و الكترود MIG630IT ایران ترانس

دستگاه جوش اينورتر ميگ مگ و الكترود  MIG630IT برای جوشکاری ورق های سایز 0.8 میلیمتر تا 30 میلیمتر و جوشکاری الکترود تا سایز 5 مورد استفاده قرار می گیرد . این دستگاه آبخنک می باشد و برای جوشکاری فلزات جنس فولاد کربن پایین ، فولاد با کشش بالا و معمولی برای سیم 0.8 ،1 و 1.2 کاربرد دارد .

این دستگاه دارای 95 کیلوگرم وزن و از سیستم IGBT بهره می برد و بازدهی تا 85% را افزایش می دهد و دارای 60% دیوتی سایکل است . توان ورودی این دستگاه 220 ولت است و تا توان 60 تا 630 آمپر مورد استفاده قرار می گیرد .

MIG401DPI
بستن

دستگاه جوش اينورترميگ و الكترود ديجيتال MIG401DPI ایران ترانس

دستگاه جوش اينورترميگ و الكترود ديجيتال  MIG401DPI برای جوشکاری ورق های سایز 1 میلیمتر تا 20 میلیمتر و جوشکاری الکترود تا سایز 4 مورد استفاده قرار می گیرد . این دستگاه برای جوشکاری فلزات جنس فولاد کربن پایین ، فولاد با کشش بالا و معمولی برای سیم 0.8 ،1 و 1.2 کاربرد دارد .

این دستگاه دارای 82 کیلوگرم وزن و از سیستم IGBT بهره می برد و بازدهی تا 85% را افزایش می دهد و دارای 60% دیوتی سایکل است . توان ورودی این دستگاه 220 ولت است و تا توان 10 تا 400 مورد استفاده قرار می گیرد .

دستگاه جوش مینی میگ و الکترود MINI MIG 2001 C (1)
بستن

دستگاه جوش مینی میگ و الکترود MINI MIG 2001 C گام الکتریک

دستگاه جوش مینی میگ و الکترود MINI MIG 2001 C هواخنک یکی از دستگاه های اینورتری شرکت گام الکتریک است که برای جوشکاری ورق های از جنس فولاد ، استنلس استیل و آلومینیوم مورد استفاده قرار می گیرد . این دستگاه همانطور که اشاره کردیم برای جوشکاری الکترود و جوشکاری میگ ( جوش با گاز co2 ) مورد استفاده قرار می گیرد .

این دستگاه از تکنولوژی اینورتر بهره می برد. توان خروجی این دستگاه تا 160 آمپر است و برای شرایط کار سنگین بخصوص شرایط آب و هوایی گرم طراحی شده است . این محصول دارای 16 کیلوگرم وزن و تغذیه برق آن از برق سه فاز است که حداکثر توان مصرفی آن 7 کیلو ولت آمپر می باشد . سایز سیم های قابل استفاده از این محصول 0.6 ، 0.8 و 9.1 میلیمتر است .

دستگاه جوش مینی میگ و الکترود MINI MIG 201C
بستن

دستگاه جوش مینی میگ و الکترود MINI MIG 201C گام الکتریک

دستگاه جوش مینی میگ و الکترود MINI MIG 201C هواخنک یکی از دستگاه های اینورتری شرکت گام الکتریک است که برای جوشکاری ورق های از جنس فولاد ، استنلس استیل و آلومینیوم مورد استفاده قرار می گیرد . این دستگاه همانطور که اشاره کردیم برای جوشکاری الکترود و جوشکاری میگ ( جوش با گاز co2 ) مورد استفاده قرار می گیرد .

این دستگاه از تکنولوژی اینورتر بهره می برد. توان خروجی این دستگاه تا 200 آمپر است و برای شرایط کار سنگین بخصوص شرایط آب و هوایی گرم طراحی شده است . این محصول دارای 16 کیلوگرم وزن و تغذیه برق آن از برق سه فاز است که حداکثر توان مصرفی آن 9.2 کیلو ولت آمپر می باشد . سایز سیم های قابل استفاده از این محصول 0.6 ، 0.8 و 9.1 میلیمتر است .

4) دستگاه جوش چندکاره DIGI MIG 201
بستن

دستگاه جوش مینی میگ و الکترود DIGI MIG 201 گام الکتریک

دستگاه جوش چندکاره  DIGI MIG 201 یکی از دستگاه های اینورتری چندکاره شرکت گام الکتریک است که برای جوشکاری ورق های از جنس فولاد ضد زنگ ، آلومینیوم  و فولاد با پاشش روی ( گالوانیزه ) مورد استفاده قرار می گیرد . این دستگاه همانطور که اشاره کردیم برای جوشکاری الکترود و جوشکاری میگ ( جوش با گاز co2 ) ، جوشکاری تیگ مورد استفاده قرار می گیرد .

این دستگاه از تکنولوژی IGBT اینورتر بهره می برد. توان خروجی این دستگاه تا 200 آمپر است. این محصول دارای 19.5 کیلوگرم وزن و تغذیه برق آن از برق تک فاز است که حداکثر توان مصرفی آن 9 کیلو ولت آمپر می باشد .

4) دستگاه جوش چندکاره DIGI MIG 201
بستن

دستگاه جوش چندکاره DIGI MIG 201 گام الکتریک

دستگاه جوش چندکاره DIGI MIG 201 یکی از دستگاه های اینورتری چندکاره شرکت گام الکتریک است که برای جوشکاری ورق های از جنس فولاد ضد زنگ ، آلومینیوم  و فولاد با پاشش روی ( گالوانیزه ) مورد استفاده قرار می گیرد . این دستگاه همانطور که اشاره کردیم برای جوشکاری الکترود و جوشکاری میگ ( جوش با گاز co2 ) ، جوشکاری تیگ مورد استفاده قرار می گیرد .

این دستگاه از تکنولوژی IGBT اینورتر بهره می برد. توان خروجی این دستگاه تا 200 آمپر است. این محصول دارای 19.5 کیلوگرم وزن و تغذیه برق آن از برق تک فاز است که حداکثر توان مصرفی آن 9 کیلو ولت آمپر می باشد .

5) دستگاه جوش هواخنک Multi ARC 271 C
بستن

دستگاه جوش هواخنک Multi ARC 271 C گام الکتریک

دستگاه جوش هواخنک Multi ARC 271 C یکی از دستگاه های اینورتری شرکت گام الکتریک است که برای جوشکاری ورق های از جنس فولاد ، آلومینیوم  و استنلس استیل مورد استفاده قرار می گیرد . این دستگاه همانطور که اشاره کردیم برای جوشکاری میگ  جوش با گاز co2 مورد استفاده قرار می گیرد .

این دستگاه از تکنولوژی اینورتر بهره می برد. توان خروجی این دستگاه تا 270 آمپر است. این محصول دارای 52 کیلوگرم وزن و تغذیه برق آن از برق سه فاز است که حداکثر توان مصرفی آن 13 کیلو ولت آمپر می باشد .سایز سیم قابل استفاده برای این دستگاه 0.8 و 1 میلی متر است .

دستگاه جوش هواخنک MULTI ARC 351 C
بستن

دستگاه جوش هواخنک MULTI ARC 351 C گام الکتریک

دستگاه جوش هواخنک  MULTI ARC 351 C یکی از دستگاه های اینورتری شرکت گام الکتریک است که برای جوشکاری ورق های از جنس فولاد ، آلومینیوم  و استنلس استیل مورد استفاده قرار می گیرد . این دستگاه همانطور که اشاره کردیم برای جوشکاری میگ  جوش با گاز co2 مورد استفاده قرار می گیرد .

این دستگاه از تکنولوژی اینورتر بهره می برد. توان خروجی این دستگاه تا 330 آمپر است. این محصول دارای 52.1 کیلوگرم وزن و تغذیه برق آن از برق سه فاز است که حداکثر توان مصرفی آن 15.5 کیلو ولت آمپر می باشد .سایز سیم قابل استفاده برای این دستگاه 0.8 ، 1 و 1.2 میلی متر است .

دستگاه چندکاره جوش هواخنک Multi ARC 451 C (1)
بستن

دستگاه چندکاره جوش هواخنک Multi ARC 451 C گام الکتریک

c و استنلس استیل مورد استفاده قرار می گیرد . این دستگاه همانطور که اشاره کردیم برای جوشکاری میگ  ،جوش تیگ  DC و جوش برق مورد استفاده قرار می گیرد .

این دستگاه از تکنولوژی اینورتر بهره می برد. توان خروجی این دستگاه تا 450 آمپر است. این محصول دارای 66.5 کیلوگرم وزن و تغذیه برق آن از برق سه فاز است که حداکثر توان مصرفی آن 26.2 کیلو ولت آمپر می باشد .سایز سیم قابل استفاده برای این دستگاه 0.8 ، 1 و 1.2 میلی متر است .

دستگاه چندکاره جوش هواخنک و آبخنک MULTI-MIG 16118) دستگاه چندکاره جوش هواخنک و آبخنک MULTI-MIG 16118) دستگاه چندکاره جوش هواخنک و آبخنک MULTI-MIG 1611
بستن

دستگاه چندکاره جوش هواخنک و آبخنک MULTI-MIG 1611 گام الکتریک

دستگاه چندکاره  جوش هواخنک  MULTI-MIG 1611 یکی از دستگاه های اینورتری شرکت گام الکتریک است که برای جوشکاری ورق های از جنس فولاد ، آلومینیوم  ، استنلس استیل و سیم جوش های تو پودری مورد استفاده قرار می گیرد . این دستگاه همانطور که اشاره کردیم برای جوشکاری میگ  ،جوش تیگ  DC و جوش برق مورد استفاده قرار می گیرد .

این دستگاه از تکنولوژی اینورتر بهره می برد. توان خروجی این دستگاه تا 450 آمپر است. این محصول دارای 61 کیلوگرم وزن و تغذیه برق آن از برق سه فاز است که حداکثر توان مصرفی آن 25.2 کیلو ولت آمپر می باشد .سایز سیم قابل استفاده برای این دستگاه 0.8 ، 1 و 1.2 میلی متر است .

دستگاه جوش میگ مدل M-INV-250
بستن

دستگاه جوش میگ مدل M-INV-250 صبا الکتریک

دستگاه جوش مینی میگ MINI MIG 2001 C هواخنک یکی از دستگاه های اینورتری شرکت صبا الکتریک است که برای جوشکاری ورق های از جنس فولاد ، استنلس استیل و آلومینیوم مورد استفاده قرار می گیرد .

این محصول دارای 26 کیلوگرم وزن و تغذیه برق آن از برق تک فاز است  که دارای مصرف بسیار پایین برق است.برق ورودی این دستگاه 20 ولت است  و توان خروجی این دستگاه تا 195 آمپر  100% Duty Cycle و 250 آمپر 40% است.