يار و همراه صنعت ايران زمين
يار و همراه صنعت ايران زمين
نمایش 9 24 36

سری گرمکن H5M ایلدیز ترکیه

یکی از محصولات مصرفی و کاربردی در صنعت هواگاز سری های گرمکن هستند که دارای سایزهای مختلفی هستند که یکی از آنها مدل M37055 است که به نام سری H5M در میان صنتعگران معروف می باشد که آلیاژ مس تهیه و تولید شده است.

سری گرمکن H5M ایلدیز ترکیه

تنها تفاوت این مدل با سری های عادی تمام مس بودن این سری ها است که باعث طول عمر بیشتر این محصولات می گردد .

گرمکن های هواگاز همگی توانایی ایجاد 2600 تا 2800 درجه گرما را دارند که این گرما ربطی به سایز آنها ندارد و فقط با بزرگ شدن سایز های آن شعاع گرم کردن آن تغییر می کند .

این گرمکن همانطور که گفتیم هواگاز است و توسط گازهای اکسیژن و پروپان قابل استفاده است . فشار قابل تنظیم و توصیه شده برای گاز اکسیژن 6 تا 7 بار و برای گاز پروپان 0.3 تا 1 بار می باشد .

مصرف گاز اکسیژن این مدل سری گرمکن بین 22 تا 22.5 مترمکعب بر ساعت و برای گاز پروپان 7.9 تا 12.7 مترمکعب بر ساعت است .

سری گرمکن H5 ایلدیز ترکیه

سری گرمکن H5 ایلدیز ترکیه

یکی از محصولات مصرفی و کاربردی در صنعت هواگاز سری های گرمکن هستند که دارای سایزهای مختلفی هستند که یکی از آنها مدل 37055 است که به نام سری H5 در میان صنتعگران معروف می باشد که آلیاژ مس تهیه و تولید شده است.

گرمکن های هواگاز همگی توانایی ایجاد 2600 تا 2800 درجه گرما را دارند که این گرما ربطی به سایز آنها ندارد و فقط با بزرگ شدن سایز های آن شعاع گرم کردن آن تغییر می کند .

این گرمکن همانطور که گفتیم هواگاز است و توسط گازهای اکسیژن و پروپان قابل استفاده است . فشار قابل تنظیم و توصیه شده برای گاز اکسیژن 4.8 بار و برای گاز پروپان 1.5 بار می باشد .

 مصرف گاز اکسیژن این مدل سری گرمکن بین 17000 تا 39700 لیتر بر ساعت و برای گاز پروپان 4300 تا 10000 لیتر بر ساعت است .

سری گرمکن H4M ایلدیز ترکیه

یکی از محصولات مصرفی و کاربردی در صنعت هواگاز سری های گرمکن هستند که دارای سایزهای مختلفی هستند که یکی از آنها مدل M37044 است که به نام سری H4M در میان صنتعگران معروف می باشد که آلیاژ مس تهیه و تولید شده است.

سری گرمکن H4M ایلدیز ترکیه

تنها تفاوت این مدل با سری های عادی تمام مس بودن این سری ها است که باعث طول عمر بیشتر این محصولات می گردد .

گرمکن های هواگاز همگی توانایی ایجاد 2600 تا 2800 درجه گرما را دارند که این گرما ربطی به سایز آنها ندارد و فقط با بزرگ شدن سایز های آن شعاع گرم کردن آن تغییر می کند .

این گرمکن همانطور که گفتیم هواگاز است و توسط گازهای اکسیژن و پروپان قابل استفاده است . فشار قابل تنظیم و توصیه شده برای گاز اکسیژن 5 تا 6 بار و برای گاز پروپان 0.3 تا 1 بار می باشد .

مصرف گاز اکسیژن این مدل سری گرمکن بین 15.5 تا 22.6 مترمکعب بر ساعت و برای گاز پروپان 6.8 تا 8.2 مترمکعب بر ساعت است .

سری گرمکن H4 ایلدیز ترکیه

یکی از محصولات مصرفی و کاربردی در صنعت هواگاز سری های گرمکن هستند که دارای سایزهای مختلفی هستند که یکی از آنها مدل 37044 است که به نام سری H4 در میان صنتعگران معروف می باشد که آلیاژ مس تهیه و تولید شده است.

گرمکن های هواگاز همگی توانایی ایجاد 2600 تا 2800 درجه گرما را دارند که این گرما ربطی به سایز آنها ندارد و فقط با بزرگ شدن سایز های آن شعاع گرم کردن آن تغییر می کند .

سری گرمکن H4 ایلدیز ترکیه

همانطور که گفتیم هواگاز است و توسط گازهای اکسیژن و پروپان قابل استفاده است . فشار قابل تنظیم و توصیه شده برای گاز اکسیژن 3 تا 6 بار و برای گاز پروپان 1 بار می باشد .

مصرف گاز اکسیژن این مدل سری گرمکن بین 14200 تا 28400 لیتر بر ساعت و برای گاز پروپان 3600 تا 7100 لیتر بر ساعت است .

سری گرمکن H3M ایلدیز ترکیه

یکی از محصولات مصرفی و کاربردی در صنعت هواگاز سری گرمکن هستند که دارای سایزهای مختلفی هستند که یکی از آنها مدل M37033 است که به نام

سری گرمکن H3M ایلدیز ترکیه

در میان صنتعگران معروف می باشد که آلیاژ مس تهیه و تولید شده است. تنها تفاوت این مدل با سری های عادی تمام مس بودن این سری ها است که باعث طول عمر بیشتر این محصولات می گردد. گرمکن های هواگاز همگی توانایی ایجاد 2600 تا 2800 درجه گرما را دارند که این گرما ربطی به سایز آنها ندارد و فقط با بزرگ شدن سایز های آن شعاع گرم کردن آن تغییر می کند. این گرمکن همانطور که گفتیم هواگاز است و توسط گازهای اکسیژن و پروپان قابل استفاده است. فشار قابل تنظیم و توصیه شده برای گاز اکسیژن 4 تا 5 بار و برای گاز پروپان 0.3 تا 1 بار می باشد . مصرف گاز اکسیژن این مدل سری گرمکن بین 12.7 تا 17 مترمکعب بر ساعت و برای گاز پروپان 4.8 تا 7.3 مترمکعب بر ساعت است.

سری گرمکن H3 ایلدیز ترکیه

یکی از محصولات مصرفی و کاربردی در صنعت هواگاز سری های گرمکن هستند که دارای سایزهای مختلفی هستند که یکی از آنها مدل 37033 است که به نام

سری گرمکن H3 ایلدیز ترکیه

در میان صنتعگران معروف می باشد که آلیاژ مس تهیه و تولید شده است.

گرمکن های هواگاز همگی توانایی ایجاد 2600 تا 2800 درجه گرما را دارند که این گرما ربطی به سایز آنها ندارد و فقط با بزرگ شدن سایز های آن شعاع گرم کردن آن تغییر می کند.

این گرمکن همانطور که گفتیم هواگاز است و توسط گازهای اکسیژن و پروپان قابل استفاده است.

فشار قابل تنظیم و توصیه شده برای گاز اکسیژن 2 تا 3 بار و برای گاز پروپان 0.5 بار می باشد.

مصرف گاز اکسیژن این مدل سری گرمکن بین 8500 تا 22900 لیتر بر ساعت و برای گاز پروپان 2200 تا 5700 لیتر بر ساعت است.

سری گرمکن H2M ایلدیز ترکیه

یکی از محصولات مصرفی و کاربردی در صنعت هواگاز سری های گرمکن هستند که دارای سایزهای مختلفی هستند که یکی از آنها مدل M37022 است که به نام

سری گرمکن H2M ایلدیز ترکیه

در میان صنتعگران معروف می باشد که آلیاژ مس تهیه و تولید شده است.

تنها تفاوت این مدل با سری های عادی تمام مس بودن این سری ها است که باعث طول عمر بیشتر این محصولات می گردد.

گرمکن های هواگاز همگی توانایی ایجاد 2600 تا 2800 درجه گرما را دارند که این گرما ربطی به سایز آنها ندارد و فقط با بزرگ شدن سایز های آن شعاع گرم کردن آن تغییر می کند.

این گرمکن همانطور که گفتیم هواگاز است و توسط گازهای اکسیژن و پروپان قابل استفاده است.

فشار قابل تنظیم و توصیه شده برای گاز اکسیژن 3.5 تا 4 بار و برای گاز پروپان 0.3 تا 1 بار می باشد.

مصرف گاز اکسیژن این مدل سری گرمکن بین 8.7 تا 9.4 مترمکعب بر ساعت و برای گاز پروپان 2.5 تا 5 مترمکعب بر ساعت است.

سری گرمکن H2 ایلدیز ترکیه

یکی از محصولات مصرفی و کاربردی در صنعت هواگاز سری های گرمکن هستند که دارای سایزهای مختلفی هستند که یکی از آنها مدل 37022 است که به نام سری H2 در میان صنتعگران معروف می باشد که آلیاژ مس تهیه و تولید شده است.

گرمکن های هواگاز همگی توانایی ایجاد 2600 تا 2800 درجه گرما را دارند که این گرما ربطی به سایز آنها ندارد و فقط با بزرگ شدن سایز های آن شعاع گرم کردن آن تغییر می کند.

این سری گرمکن H2 ایلدیز ترکیه همانطور که گفتیم هواگاز است و توسط گازهای اکسیژن و پروپان قابل استفاده است.

فشار قابل تنظیم و توصیه شده برای گاز اکسیژن 2 تا 3 بار و برای گاز پروپان 0.5 بار می باشد.

 مصرف گاز اکسیژن این مدل سری گرمکن بین 5900 تا 12800 لیتر بر ساعت و برای گاز پروپان 1500 تا 3200 لیتر بر ساعت است.

سری گرمکن H1M ایلدیز ترکیه

یکی از محصولات مصرفی و کاربردی در صنعت هواگاز سری های گرمکن هستند که دارای سایزهای مختلفی هستند که یکی از آنها مدل M37011 است که به نام

سری گرمکن H1M ایلدیز ترکیه

در میان صنتعگران معروف می باشد که آلیاژ مس تهیه و تولید شده است. تنها تفاوت این مدل با سری های عادی تمام مس بودن این سری ها است که باعث طول عمر بیشتر این محصولات می گردد. گرمکن های هواگاز همگی توانایی ایجاد 2600 تا 2800 درجه گرما را دارند که این گرما ربطی به سایز آنها ندارد و فقط با بزرگ شدن سایز های آن شعاع گرم کردن آن تغییر می کند. این گرمکن همانطور که گفتیم هواگاز است و توسط گازهای اکسیژن و پروپان قابل استفاده است. فشار قابل تنظیم و توصیه شده برای گاز اکسیژن 2 تا 3 بار و برای گاز پروپان 0.3 تا 1 بار می باشد. مصرف گاز اکسیژن این مدل سری گرمکن بین 5 تا 5.9 مترمکعب بر ساعت و برای گاز پروپان 1.5 تا 3.1 مترمکعب بر ساعت است.

سری گرمکن هواگاز H1 ایلدیز ترکیه

مشخصات سری گرمکن هواگاز H1 ایلدیز ترکیه یکی از محصولات مصرفی و کاربردی در صنعت هواگاز سری های گرمکن هستند

سری گرمکن H5 موریس تایوان

از محصولات محبوب و ویژه موریس تایوان سری H5 است که برای عملیات پیش گرم و ذوب برخی از متریال ها مورد استفاده قرار می گیرد . این محصول توانایی پیشگرم و ذوب کردن فلزات تا 300 میلیمتر را دارد .

از این سری می توان تا حرارت 2600 درجه با میکس گاز اکسیژن و پروپان و 3300 درجه برای میکس گاز اکسیژن و استیلن استفاده نمود . این سری روی لوله های بلند گرمکن موریس بسته می گردد .

گرمکن موریس تایوان

یکی از محصولات مهم در صنعت هواگاز که امروزه در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد گرمکن موریس تایوان است.

گرمکن موریس تایوان

این گرمکن موریس همانطور که گفتیم هواگاز است و با گازهای اکسیژن و استیلن یا پروپان قابل استفاده است که توانایی حرارت تا 2600 درجه حرارت با ترکیب گاز اکسیژن و گاز پروپان و 3300 درجه حرارت با گاز اکسیژن و استیلن را دارد.

این گرمکن دارای یک لوله به طول یک متر و یک سری ساخته شده از آلیاژ مس است که به آن سری مسی H5 می گویند می باشد.

 همچنین این مصول دارای یک دسته با شیر های اکسیژن که معمولا با رنگ آبی نشان داده می شود و یک شیر گاز که معمولا با رنگ قرمز نشان داده می شود.

این شیر ها دارای کیفیت خوبی است و وظیفه آن تنظیم فشار خروجی گرمکن است.

سرپیک گرمکن چیست

سرپیک گرمکن یا مشعل حرارتی یک ابزاری است که برای گرم کردن سریع یک ماده مانند هوا، فلزات ، پلاستیک یا مواد دیگر استفاده می شود. سرپیک های گرمکن معمولاً راهی برای گرم کردن سریع یک منطقه مشخص از مواد برای استفاده هایی مانند قالب گیری، متالورژی، نرم کردن مواد و از بین بردن است.

سرپیک گرمکن هواگاز

گرم و ذوب نمودن فلزات در کارگاه های صنعتی می تواند بخشی از مسیر تولید محسوب شود. بنابراین باید ابزار متناسب با این فعالیت تهیه گردد. انتخاب سرپیک گرمکن هواگاز به دلیل تنوع بالای این محصولات از نظر کارایی می تواند به عنوان چالشی برای اپراتور تبدیل شود. برای ساده تر کردن مسیر انتخاب سری گرمکن هواگاز باید بدانیم که میزان توان حرارتی مورد نیاز برای گرمکاری چه میزان است. که این به ضخامت قطعه کار، مقدار دمای نهایی مورد نیاز قطعه و مساحت قطعه مرتبط است.

امکان انتخاب سرپیک های گرمکن با هر یک از گازهای سوختنی استیلن و پروپان وجود دارد . درصورتی که به دمای بیشتر در شعله نیاز داشته باشید باید سرپیک گرمکن استیلنی انتخاب نمایید.

 

یکی از کاربرد های گرمکن های هواگاز خم کاری فلزات می باشد که در فیلم زیر خم کاری میلگرد با استفاده از سرپیک گرمکن هواگاز از کانال نماشا جوشیار را مشاهده می کنید

کاربرد سرپیک گرمکن هواگاز

سرپیک گرمکن های هواگازی در صنایع مختلف از دندانسازی تا صنایع فولاد کاربرد دارد . شکل ظاهری نازل گرمکن هواگاز معمولا بصورت دوشی است به همین جهت به آن گرمکن دوشی نیز گفته می شود.

سری گرمکن دوشی با سایز کوچک معمولا برای ذوب مواد اولیه ساخت دندان و نازل های گرمکن با سایز بزرگ برای پیشگرم در عملیات جوش و برش استفاده می شود.

انواع سرپیک گرمکن جوشکاری

مشعل سوخت اکسیژن پروپان (MAPP)

 مناسب برای: برش و جوش آهن و فولاد، مانند تعمیر نرده. این گازها به اندازه یک مشعل اکسی استیلن شعله ای تیز و کارآمد نمی سازند.

در عکس مقابل  گرمکن هواگاز پروپانی گلور سوئیس را مشاهده می کنید

گرمکن هواگاز پروپانی گلور سوئیس

سرپیک گرمکن استیلن اکسیژن

مناسب برای: لحیم کاری، برش و جوش آهن و فولاد.

در تصویر مقابل سرپیک گرمکن استیلن ایلدیز را مشاهده می کنید 

کاربرد سرپیک گرمکن هواگاز

سرپیک گرمکن های هواگازی در صنایع مختلف از دندانسازی تا صنایع فولاد کاربرد دارد . شکل ظاهری نازل گرمکن هواگاز معمولا بصورت دوشی است به همین جهت به آن گرمکن دوشی نیز گفته می شود.

سری گرمکن دوشی با سایز کوچک معمولا برای ذوب مواد اولیه ساخت دندان و نازل های گرمکن با سایز بزرگ برای پیشگرم در عملیات جوش و برش استفاده می شود.

کاربرد گرمکن در جواهر سازی

گرمکن جوشکاری که در ساخت جواهرات استفاده می شود معمولاً به عنوان مشعل لحیم کاری شناخته می شوند، اغلب بوتان، پروپان، گاز MAPP یا مخلوطی از پروپان و اکسیژن سوخت می شوندسرپیک های گرمکن در کار با فلزات خاص مانند استرلینگ، طلا و مس مؤثرتر هستند، زیرا می‌توانند این فلزات را تا حد بالاتری نسبت به آهن‌های لحیم کاری سنتی و تفنگ‌های لحیم کاری گرم کنند.

کاربرد گرمکن در تولید و صنعت

مشعل های حرارتی طیف وسیعی از کاربردها را در صنایع تولیدی مانند پخت، خشک کردن، انقباض حرارتی، گرم کن های هوا، استریل کردن، فعال سازی چسب، شستشوی هوا و چاقوهای بادی دارند.

کاربرد گرمکن ساخت و ساز

از گرمکن های تخصصی می توان در ساخت و ساز برای گرم کردن خاک استفاده کرد، تکنیکی که ثابت کرده است برای ایجاد پایه محکم تر برای ساختمان ها و سازه ها مفید است. این هنوز یک فناوری در حال توسعه است، اما ثابت کرده است که در آزمایش نمونه اولیه موفق است.

گرمکن از نظر ساختار 

سرپیک گرمکن :

این نوع گرمکن با استفاده از سوخت گاز ها و اکسیژن کار میکند و فشار و حرارت بیشتری نیز دارد سرپیک گرمکن های هواگازی در صنایع مختلف از دندانسازی تا صنایع فولاد کاربرد دارد . شکل ظاهری نازل گرمکن هواگاز معمولا بصورت دوشی است به همین جهت به آن گرمکن دوشی نیز گفته می شود.

از پرمصرف ترین سری گرمکن ها ، سری گرمکن هواگاز ایلدیز ترکیه می باشد

گرمکن گازی

این نوع گرمکن از فقط سوخت گاز که اصولا و اکثرا پروپان می باشد استفاده می کند مشعل گرمکن گازی که به نام مشعل ایزوگامی نیز شناخته می شود تنها ورودی گاز پروپان دارد و حرارت آن توسط سوختن گاز در هوای محیط ایجاد می شود . این نوع مشعل گرمکن گازی برای قطعاتی که دمای ذوب آنها پایینتر از 1900 درجه ساننتیگراد باشد مناسب است و از نظر هزینه و کارایی بسیار مناسب تر از نوع هواگاز است.

برای نمونه میتوان به سری گرمکن ایزوگامی ایلدیز اشاره کرد

سری گرمکن گلور :

سری گرمکن دوشی گلور معمولا برای کارهای ظریف همچون دندانسازی ، شیشه گری و یا گرم نمودن فلزات با ضخامت کم استفاده می شود . به همین دلیل از نظر وزن و ابعاد کوچک و به عبارتی خوش دست هستند.

سری گرمکن ایلدیز :

سرپیک گرمکن هواگاز ایلدیز دارای 5 سایز است که کوچکترین آنها مناسب دندان سازی و شیشه گری و ظریف کاری و گرمکن H5 که بزرگترین سایز آن است برای فولادهای ضخیم کاربرد دارد.

نازل گرمکن ویکتور :

گرمکن هواگاز ساخت ویکتور بیشتر برای زمانی کاربرد دارند که میخواهید دمای بیشتری داشته باشید و بنابراین از ترکیب اکسیژن و گاز استیلن برای ایجاد شعله استفاده می کنند . سری گرمکن T20 ویکتور شناخته شده و محبوبترین آنها است.

سرپیک گرمکن زینسر آلمان :

نازل گرمکن زینسر آلمان به شکل دوشی برای صنایع مختلف از شیشه گری ، دندانسازی و همچنین فلزات ضخامت بالا کاربرد دارد.

سری گرمکن هواگاز موریس :

نازل گرمکن های دوشی موریس دارای 5 سایز هستند که از سایز H1 که کوچکترین است تا سایز H5 که قوی ترین آنهاست قابل انتخاب هستن