يار و همراه صنعت ايران زمين
يار و همراه صنعت ايران زمين
نمایش 9 24 36

کلاهک برش طرح گلور ایلدیز ترکیه

کلاهک برش ایلدیز ترکیه با کد فنی 44047

یکی از نیازهای اصلی و مصرفی در هر سیستم برشکاری نازل برش است که این محصولات معمولا در هر شرکت  هرنوع سرپیک یک شکل و اندازه ای دارد که در ادامه در مورد آن توضیح خواهیم داد .

 شناسایی می گردد.کلاهک شرکت ایلدیز ترکیه طراحی شده و کپی شده از کلاهک های برش گلور سوئیس است که کلاهک گلوری ، یا کلاهک برش دو تیکه معروف هستند.

این محصول برای برشکاری ضخامت 3 تا 100 میلیمتر مناسب است .

یکی از نیازهای اصلی و مصرفی در هر سیستم برشکاری نازل برش است که این محصولات معمولا در هر شرکت  هرنوع سرپیک یک شکل و اندازه ای دارد که در ادامه در مورد آن توضیح خواهیم داد .

کلاهک برش ایلدیز ترکیه با کد فنی 44047 شناسایی می گردد.کلاهک شرکت ایلدیز ترکیه طراحی شده و کپی شده از کلاهک های برش گلور سوئیس است که کلاهک گلوری ، یا کلاهک برش دو تیکه معروف هستند.

این محصول برای برشکاری ضخامت 3 تا 100 میلیمتر مناسب است .

یکی از نیازهای اصلی و مصرفی در هر سیستم برشکاری نازل برش است که این محصولات معمولا در هر شرکت  هرنوع سرپیک یک شکل و اندازه ای دارد که در ادامه در مورد آن توضیح خواهیم داد .

کلاهک برش ایلدیز ترکیه با کد فنی 44047 شناسایی می گردد.کلاهک شرکت ایلدیز ترکیه طراحی شده و کپی شده از کلاهک های برش گلور سوئیس است که کلاهک گلوری ، یا کلاهک برش دو تیکه معروف هستند.

نازل برش استیلن 50 تا 100 میلیمتر ایلدیز ترکیه

یکی از نیازهای اصلی و مصرفی در هر سیستم برشکاری نازل برش است که این محصولات معمولا در هر شرکت  هرنوع سرپیک یک شکل و اندازه ای دارد که در ادامه در مورد آن توضیح خواهیم داد .

نازل برش استیلن 50 تا 100 میلیمتر ایلدیز ترکیه ایلدیز

ترکیه شامل یک عدد سوزن به سایز 20-3 می باشد که با کد فنی 44039 شناسایی می گردد.

نازل های شرکت ایلدیز ترکیه طراحی شده و کپی شده از نازل های برش گلور سوئیس است که نازل های دو تیکه یا طرح گلور معروف هستند.

این محصول برای برش به 5 تا 6 بار فشار اکسیژن و 0.3 بار فشار پروپان نیاز دارد  و برای برشکاری ضخامت 50 تا 100 میلیمتر مناسب است .

نازل برش استیلن 20 تا 50 میلیمتر ایلدیز ترکیه

یکی از نیازهای اصلی و مصرفی در هر سیستم برشکاری هواگاز نازل برش است که این محصولات معمولا در هر شرکت، هر نوع سرپیک یک شکل و اندازه ای دارد که در ادامه در مورد آن توضیح خواهیم داد.

نازل برش استیلن 20 تا 50 میلیمتر ایلدیز ترکیه

شامل یک عدد سوزن نازل به سایز 20-3 می باشد که با کد فنی 44038 شناسایی می گردد.

نازل های شرکت ایلدیز ترکیه طراحی شده و کپی شده از نازل های برش گلور سوئیس است که نازل های دو تیکه یا طرح گلور معروف هستند.

این محصول برای برش به 2.5 تا 4 بار فشار اکسیژن و 0.3 بار فشار پروپان نیاز دارد و برای برشکاری ضخامت 20 تا 50 میلیمتر مناسب است.

نازل برش استیلن 3 تا 20 میلیمتر ایلدیز ترکیه

یکی از نیازهای اصلی و مصرفی در هر سیستم برشکاری هواگاز نازل برش است که این محصولات معمولا در هر شرکت، هر نوع سرپیک یک شکل و اندازه ای دارد که در ادامه در مورد آن توضیح خواهیم داد.

نازل برش استیلن 3 تا 20 میلیمتر ایلدیز ترکیه

شامل یک عدد سوزن نازل به سایز 20-3 می باشد که با کد فنی 44037 شناسایی می گردد.

نازل های شرکت ایلدیز ترکیه طراحی شده و کپی شده از نازل های برش گلور سوئیس است که نازل های دو تیکه یا طرح گلور معروف هستند.

این محصول برای برش به 2.5 تا 4 بار فشار اکسیژن و 0.3 بار فشار پروپان نیاز دارد و برای برشکاری ضخامت 3 تا 20 میلیمتر مناسب است.

نازل برش 50 تا 100 میلیمتر ایلدیز ترکیه

یکی از نیازهای اصلی و مصرفی در هر سیستم برشکاری هواگاز نازل برشکاری است که این محصولات معمولا در هر شرکت، هر نوع سرپیک یک شکل و اندازه ای دارد که در ادامه در مورد آن توضیح خواهیم داد.

نازل برش استیلن 50 تا 100 میلیمتر ایلدیز ترکیه

شامل یک عدد سوزن نازل به سایز 20-3 می باشد که با کد فنی 44045 شناسایی می گردد.

نازل های شرکت ایلدیز ترکیه طراحی شده و کپی شده از نازل های برش گلور سوئیس است که نازل های دو تیکه یا طرح گلور معروف هستند.

این محصول برای برش به 5 تا 6 بار فشار اکسیژن و 0.3 بار فشار پروپان نیاز دارد  و برای برشکاری ضخامت 50 تا 100 میلیمتر مناسب است .

نازل برش 20 تا 50 میلیمتر ایلدیز ترکیه

یکی از نیازهای اصلی و مصرفی در هر سیستم برشکاری هواگاز نازل برشکاری است که این محصولات معمولا در هر شرکت، هر نوع سرپیک یک شکل و اندازه ای دارد که در ادامه در مورد آن توضیح خواهیم داد.

نازل برش استیلن 20 تا 50 میلیمتر ایلدیز ترکیه

شامل یک عدد سوزن نازل به سایز 20-3 می باشد که با کد فنی 44044 شناسایی می گردد.

نازل های شرکت ایلدیز ترکیه طراحی شده و کپی شده از نازل های برش گلور سوئیس است که نازل های دو تیکه یا طرح گلور معروف هستند.

این محصول برای برش به 2.5 تا 4 بار فشار اکسیژن و 0.3 بار فشار پروپان نیاز دارد  و برای برشکاری ضخامت 20 تا 50 میلیمتر مناسب است .

نازل برش 3 تا 20 میلیمتر ایلدیز ترکیه

یکی از نیازهای اصلی و مصرفی در هر سیستم برشکاری نازل برش است که این محصولات معمولا در هر شرکت هرنوع سرپیک یک شکل و اندازه ای دارد که در ادامه در مورد آن توضیح خواهیم داد.

نازل برش 3 تا 20 میلیمتر ایلدیز ترکیه ایلدیز ترکیه

شامل یک عدد سوزن نازل به سایز 20-3 می باشد که با کد فنی 44043 شناسایی می گردد.

نازل های شرکت ایلدیز ترکیه طراحی شده و کپی شده از نازل های برش گلور سوئیس است که نازل های دو تیکه یا طرح گلور معروف هستند.

این محصول برای برش به 2.5 تا 4 بار فشار اکسیژن و 0.3 بار فشار پروپان نیاز دارد  و برای برشکاری ضخامت تا 3 تا 20 میلیمتر مناسب است.

ست نازل استیلن ایلدیز ترکیه

یکی از نیازهای اصلی و مصرفی در هر سیستم برشکاری ست نازل استیلن ایلدیز است که این محصولات معمولا در هر شرکت هرنوع سرپیک یک شکل و اندازه ای دارد که در ادامه در مورد آن توضیح خواهیم داد.

ست نازل استیلن ایلدیز ترکیه

شامل سه سوزن به سایزهای 20-3 ، 50-20 ، 100-50 می باشد که با کد فنی 4420A شناسایی می گردد.

نازل های شرکت ایلدیز ترکیه طراحی شده و کپی شده از نازل های برش گلور سوئیس است که نازل های دو تیکه یا طرح گلور معروف هستند.

این محصول برای برش به 2.5 تا 6 بار فشار اکسیژن و 0.3 بار فشار استیلن نیاز دارد و برای برشکاری تا ضخامت 3 تا 100 میلیمتر مناسب است.

ست نازل و کلاهک ایلدیز ترکیه

یکی از نیازهای اصلی و مصرفی در هر سیستم برشکاری نازل برش است که این محصولات معمولا در هر شرکت  هرنوع سرپیک یک شکل و اندازه ای دارد که در ادامه در مورد آن توضیح خواهیم داد .

ست نازل و کلاهک ایلدیز ترکیه

شامل یک عدد کلاهک به سایز 100-3 و سه سوزن به سایزهای 20-3 ، 50-20 ، 100-50 می باشد که با کد فنی 4420p شناسایی می گردد.

نازل های شرکت ایلدیز ترکیه طراحی شده و کپی شده از نازل های برش گلور سوئیس است که نازل های دو تیکه یا طرح گلور معروف هستند.

این محصول برای برش به 2.5 تا 6 بار فشار اکسیژن و 0.3 بار فشار پروپان نیاز دارد  و برای برشکاری تا ضخامت 3 تا 100 میلیمتر مناسب است.

نازل برش استیلن کف تخت 250 تا 300 میلیمتر ایلدیز ترکیه

یکی از نیازهای اصلی و مصرفی در هر سیستم برشکاری، نازل برش است که این محصولات معمولا در هر شرکت هرنوع سرپیک یک شکل و اندازه ای دارد که در ادامه در مورد آن توضیح خواهیم داد.

 نازل برش استیلن کف تخت 250 تا 300 میلیمتر ایلدیز ترکیه

یکی از همین نازل هاست که با کد فنی 45408A شناسایی می گردد و به نام نازل برشکاری کف تخت می شناسند.

نازل های شرکت ایلدیز ترکیه طراحی شده و کپی شده از نازل های هریس امریکا است که نازل های NFF یا A معروف هستند.

این محصول برای برش به 7 تا 8 بار فشار اکسیژن و 0.5 بار فشار استیلن نیاز دارد و برای برشکاری تا ضخامت 250 تا 300 میلیمتر مناسب است.

نازل برش استیلن کف تخت 175 تا 250 میلیمتر ایلدیز

یکی از نیازهای اصلی و مصرفی در هر سیستم برشکاری نازل برش است که این محصولات معمولا در هر شرکت هرنوع سرپیک یک شکل و اندازه ای دارد که در ادامه در مورد آن توضیح خواهیم داد.

نازل برش استیلن کف تخت 175 تا 250 میلیمتر ایلدیز ترکیه

یکی از همین نازل هاست که با کد فنی 45407A شناسایی می گردد و به نام کف تخت می شناسند.

نازل های شرکت ایلدیز ترکیه طراحی شده و کپی شده از نازل های هریس امریکا است که نازل های NFF یا A معروف هستند.

این محصول برای برش به 6.5 تا 7.5 بار فشار اکسیژن و 0.5 بار فشار استیلن نیاز دارد و برای برشکاری تا ضخامت 175 تا 250 میلیمتر مناسب است.

نازل برش استیلن کف تخت 100 تا 175 میلیمتر ایلدیز

یکی از نیازهای اصلی و مصرفی در هر سیستم برشکاری نازل برش است که این محصولات معمولا در هر شرکت  هرنوع سرپیک یک شکل و اندازه ای دارد که در ادامه در مورد آن توضیح خواهیم داد .

نازل برش استیلن کف تخت 100 تا 175 میلیمتر ایلدیز ترکیه

یکی از همین نازل هاست که با کد فنی 45406A شناسایی می گردد و به نام کف تخت می شناسند .

نازل های شرکت ایلدیز ترکیه طراحی شده و کپی شده از نازل های هریس امریکا است که نازل های NFF یا A معروف هستند.

این محصول برای برش به 6.5 تا 7.5 بار فشار اکسیژن و 0.5 بار فشار استیلن نیاز دارد  و برای برشکاری تا ضخامت 100 تا 175 میلیمتر مناسب است .

نازل برشکاری هواگاز

نازل هوابرش یک قطعه فلزی از جنس مس یا برنج است که شعله حاصل از مخلوط گاز و اکسیژن از آن خارج می شود و فلز قطعه کار را تا ذوب شدن به پیش می برد. علاوه بر گاز مخلوط ، یک مسیر برای عبور اکسیژن پرفشار که سرباره حاصل از ذوب شدن فلز را از محفظه برشکاری خارج می کند نیز در وسط نازل وجود دارد.

نازل برشکاری هواگاز در اشکال مختلف و اندازه های متفاوت برحسب نوع سرپیک برش ، ضخامت برشکاری و فشار اکسیژن و گاز وجود دارد.

انتخاب درست نازل برش هواگاز

برای انتخاب صحیح نازل هوابرش که درعملیات برشکاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. باید با شناخت صحیح از نحوه عملکرد و آیتم های موثر در انتخاب نازل برشکاری هواگاز اقدام نمود .

نوع گاز در انتخاب نازل برش

گاز سوختنی : منظور از گاز سوختنی در انتخاب نازل برش ، گازی است که با اکسیژن مخلوط می شود . حال اگر گاز سوختنی شما استیلن باشد باید از نازل یکپارچه و درصورتی که از گازهای دیگر همچون پروپان استفاده می کنید باید نازل دو تیکه که از نازل و کلاهک تشکیل شده استفاده کنید.

نازل های برشکاری گلور

شرکت های سازنده نازل برش :

نازل و کلاهک برش دستی زینسر آلمان : برای سرپیک زینسر آلمان و یا سرپیک طرح زینسر از نازل برش زینسر آلمان و کلاهک برشکاری زینسر استفاده نمایید . نازل برش زینسر آلمان در 6 سایز از 3 الی 300 میلیمتر و کلاهک برش زینسر آلمان در دو سایز ، نازل را پوشش می دهد.

کلاهک و نازل برش زینسر

نازل و کلاهک برش گلور سوئیس : این نوع از نازل برشکاری هواگاز مخصوص سرپیک برش گلور و مدلهای مشابه است . از یک کلاهک و سه نازل برشکاری که عمق برش 3 تا 100 میلیمتر را برش می دهد.

نازل برش بوتانی : نازل برش میکس که به نازل سه پله نیزمعروف هستند . این نازلها قابلیت برش تا 300 میلیمتر را دارند و از نظر میزان استفاده در بیشترین سطح قرار دارند.

نازل برش کف تخت : این نوع از نازل ها بیشتر مورد استفاده در سرپیک برش آمریکایی است و عمق برش و دقت مناسبی را ایجاد می نماید.

نازل برش های مختلفی برای کاربرد های مختلفی وجود دارد و شما عزیزان می توانید از تیم جوشیار برای خرید دقیق تر مشاوره بگیرید